Održan treći sastanak intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata i djece tražitelja azila

U Zagrebu je u ponedjeljak, 26. ožujka 2018., u prostorijama UNICEF-a, održan treći sastanak intersektorske platforme za obrazovnu integraciju djece migranata, na kojem se okupilo dvadesetak predstavnika lokalnih vlasti, vrtića, škola, zdravstvenih ustanova, centara za socijalnu skrb i nevladinih udruga iz Zagreba i Kutine.
Glavna tema sastanka bilo je predstavljanje radne verzije analize politika, autorice Anke Kekez Koštro s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, koje se tiču integracije djece izbjeglica i djece tražitelja azila u obrazovni sustav Republike Hrvatske. Cilj sastanka bio je dobiti povratne informacije od sudionika kojima je predstavljena preliminarna verzija analize kako bi se, na temelju dobivenih informacija, mogle sastaviti konačne preporuke koje će biti uključene u završnu verziju analize politika. U prvom dijelu sastanka analitičarka Anka Kekez-Koštro je predstavila zakonodavni i strateški okvir za integraciju djece tražitelja međunaordne zaštite i djece migranata u obrazovni sustav RH. Također je predstavljena i metodologija koja je korištena za izradu analize javnih politika te su identificirani ključni akteri u provedbi ovih politika. U drugom dijelu sastanka održana je rasprava u sklopu koje su sudionici iznijeli svoja stajališta o napretku koji je do sada postignut i problemima s kojima se još uvijek suočavaju u obrazovnoj integraciji djece izbjeglica i djece tražitelja azila.